Print

Johnson Hitachi 2019 batch

Ravinder Parida     -  LM-1077-2K16

Harshit                  - LM-1058-2K16

Lalit kumar yadav   - LM-1061-2K16

Naman Dhamija     - LM-1065-2K16

Piyush Marwa        - LM-1071-2K16

Shubham Popli      - LM-1082-2K16

Bhavay Khullar     -  M-2761-2K15

Gaurav Pal          -   M-2771-2K15

Harpreet Singh    -  M-2777-2K15

Payal Laad          - M-2809-2K15

Raghav Aggarwal - M-2817-2K15

Renu                   - M-2823-2K15

Simran Sainin       - M-2842-2K15

Rakhi                 - LM-1075-2K16